GBT Sorgulama ve Sabıka Kaydı Sorgulama

Genel Bilgi Tarama demek olan GBT ülkenin emniyetini sağlayan kurumların kullandığı vatandaşın her birirnin adli sicil kaydının bulunduğu sistemdir.GBT yi kullananlar

- Emniyet Teşkilatı

-Jandarma

- Sahil Güvenlik Teşkilatı

- Gümrük Müsteşarlığı

Gerektiği zaman yuklarıda belirtilen kurumlar GBT kontrol yapma yetkisine sahiptirler.Fakat bilgileri sadece kontrol edebilir üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildirler.Ancak yargıdan geçen hükümler doğrultusunda (hükümlülük,beraat) adli sicil kurumu tarafından değişikliğe uğrar.Sisteme de eklenir.Askeri suçlar da GBT de çıkmaktadır.Örneğin askeri firar.Askerliğe kaydını yaptırıp kaçan askerin GBT sinde firari bilgisi yer alırken askerliğe kaydını yaptırmamış olanların askerlik durumu GBT de belirtilmez.

Adli Sicil Kaydının Vatandaş tarafından sorgulama yapmalarına e-devlet kapısı üzerinden olanak verilmiştir.

GBT Sorgulama ve Sabıka Kaydı Sorgulama

Genel Bilgi Tarama demek olan GBT ülkenin emniyetini sağlayan kurumların kullandığı vatandaşın her birirnin adli sicil kaydının bulunduğu sistemdir.GBT yi kullananlar

- Emniyet Teşkilatı

-Jandarma

- Sahil Güvenlik Teşkilatı

- Gümrük Müsteşarlığı

Gerektiği zaman yuklarıda belirtilen kurumlar GBT kontrol yapma yetkisine sahiptirler.Fakat bilgileri sadece kontrol edebilir üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildirler.Ancak yargıdan geçen hükümler doğrultusunda (hükümlülük,beraat) adli sicil kurumu tarafından değişikliğe uğrar.Sisteme de eklenir.Askeri suçlar da GBT de çıkmaktadır.Örneğin askeri firar.Askerliğe kaydını yaptırıp kaçan askerin GBT sinde firari bilgisi yer alırken askerliğe kaydını yaptırmamış olanların askerlik durumu GBT de belirtilmez.

Adli Sicil Kaydının Vatandaş tarafından sorgulama yapmalarına e-devlet kapısı üzerinden olanak verilmiştir.

İş-Kur un Hibe Desteğini Almak İçin Eski Hükümlülerde Aranan Şartlar

Eski Hükümlülere Projelerinde İş-Kurun Destek Vermesi İçin Aranan Şartlar

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak,

d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e)Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)

f)İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

İş-Kur dan Sabıkalı Olup İş Kurmak İsteyenlere Hibe

İş-Kur sabıka kaydı bulunan bu sebepten istediği iş imkanına sahip olmayan , kendi projesi olan ve işinde ilerlemek isteyen kişilere mesleki eğitim ile istihdam edilmelerine yardımcı olmak, destek vererek güven ve istikrarla ilerlemelerine vesile olmaktadır.

İş-Kur dan Sabıkalı Olup İş Kurmak İsteyenlere Hibe

İş-Kur sabıka kaydı bulunan bu sebepten istediği iş imkanına sahip olmayan , kendi projesi olan ve işinde ilerlemek isteyen kişilere mesleki eğitim ile istihdam edilmelerine yardımcı olmak, destek vererek güven ve istikrarla ilerlemelerine vesile olmaktadır.

Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurması İçin İş-Kur dan Destek

Eski Hükümlülerin kendi işini kurmaları , iş bulamamaları halinde mağdur olamamaları amaçlayan İş-Kur proje sunan eski hükümlülere destek amaçlı destek sağlamaktadır.

Eski Hükümlülerde aranılan şartlar

Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak,

d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

Eski Hükümlülerin İş-Kur Kayıt Şartları

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kaydolmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için elimizde hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Bu nedenle gerek kendi kendine gerekse Kurum personeli eşliğinde, kayıt yaptıracakların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle lütfen eğitim, mesleki ve diğer bilgilerinizi tam ve eksiksiz olarak sisteme giriniz.

Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında fiilen askerlik görevinde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleklerinin tespitinde beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Sabıkalı Kişi Hangi İşte Çalışabilir?

Sabıkalı kişilerin işe alınması ile ilgili kanun 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde yer almaktadır.Eski kanuna göre özel sektörde 50 den fazla işçisi bulunan kişilerin 1 tane eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu vardı.Bu kanun
26/05/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu"

MADDE 30 – İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Adli Sicil Arşiv Kayıtlarından Silinmesi Mümkün Olmayan Kayıtlar

5352 SAYILI ADLİ SİCİLKANUNUNAGÖRE ARŞİVDEN SİLİNMESİ
MÜMKÜN OLMAYAN KAYITLAR

5352 sayılı kanunun geçici2/2 inci maddesinde arşiv kayıtlarının silinmense iliş-
kin usul ve esaslar belirtilirken silinmesine yasal imkan bulunmayan kayıtlara da
‘Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dı-
şındaki kayıtlar için ‘’
76 maddesinde ‘’ En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu
askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli
suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm
giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık,

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka Kaydının Silinmesi İçin Neler Yapılmalı?

Silinmesi için gereken şartlar mevcut ise sabıka kaydı sistem tarafından silinir.Şartlar uygun olmasına rağmen adli sicil kaydınız silinmemiş ise Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi yazarak ptt aracılığı ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçenizi iletebilirsiniz.

Dilekçe Örneği

T.C. ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İSTEMDE BULUNAN : ( İsim-soyad-kısa kimlik-adres bilgileri )

KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

TALEP : Adli sicil kaydımda görünen sabıkalarımın gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimdir.

AÇIKLAMA :

Ekte sunduğum adli sicil kaydında görüleceği üzere aldığım tüm cezalar infaz edilmiş durumdadır.

Mahkeme tarafından verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen sabıka kaydımda halen bu cezalara dair bilgiler görünmektedir.

Sabıka Kaydında Bulunan Bilgilerin Arşive Alınmasının Şartları Nelerdir?

Adlî sicil kaydında bulunan kayıtların arşive alınma koşulları nelerdir?
Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, yani adlî sicildeki kaydın dayanağını teşkil eden hükmü veren mahkemeden veya Cumhuriyet başsavcılığından temin edilecek infazın tamamlandığına dair (hürriyeti bağlayıcı cezalar için bihakkın tahliye tarihini gösterir) bir belgenin gönderilmesi veya yerine getirme fişinin kayıtlarımıza intikali,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Hâllerinde Genel Müdürlüğümüzce silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli Sicil Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İçin Şartlar Nelerdir?

5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 12. maddesine göre

(1)"Adlî sicil ve arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b)Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1.Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2.Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c)Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

(2)Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydında Yer Almayan Bilgiler

Adlî sicil kaydına kaydedilmeyecek bilgiler nelerdir?

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;

a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,

b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,

c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Adlî sicile kaydedilmez.

Adli Sicil Kaydı Almak İçin Tıklayınız

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Sabıka Kaydında Yer Alan Bilgiler

Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancılar hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyete dair hükümler adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak; hapis cezasına mahkûmiyet kararı, koşullu salıverilme kararı, koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar, hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

b) Hapis cezasının ertelenmesi hâlinde; denetim süresi, denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu, ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

18 Yaş Altında Mahkumiyet Hükmü Bulunanların Bilgileri Sabıka Kaydına Yansır mı?

18 yaşından küçükler hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerine ilişkin bilgiler adlî sicil kaydında yer alır mı?
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 10. maddesindeki; [" Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir."] hükmü gereğince, bu kararlara istinaden oluşturulan kayıtlar mahsus sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak ‘’mahkeme-savcılık’’ sorgu türünde görülebilen, diğer sorgulama türlerinde görülmeyen niteliktedir.

Son yorumlar

İçeriği paylaş